Sunday, February 25, 2018

FBbutton1

Upcoming Events

  • Little Poland Festival 2018
1780802 883449465027695 5595360346569347501 n The Little Poland Festival happens Sunday the 29 April 2018 in New Britain, CT. Come on out and get a taste of Poland. Stop by the Polish American Foundation booth and say hello.

Polish Flag Candle

IMG 4549aWM This handpoured 8 oz Polish Flag Candle with the smell of Crocus would be a perfect gift for someone Polish in your family. Click here to learn more!!!

Family from the Internet #2

Family from the Internet 2

 Previous Article                          Article Transcription | English Translation                 Next Article

news21

news22a


POLISH-ENGLISH TRANSLATION


Previous Article                           Back to Top | Article Transcription                                  Next Article

Family from the Internet

Firkowskis lived on three continents. They met recently in Sielpia.

Continued on page 6

Family from the Internet

Firkowskis live on three continents. At least what is known today. But who knows, within two years a medical student discovers those he found scattered around the world several hundred families.

     - Hello! - written by someone to Lukasz two years ago, on an Internet chat program. Everyone who uses the Internet, knows that such harassment appears at least a few times a day. Lukasz also knew it and usually does not respond. But this time something tempted him and he replied. I had no idea how it would turn out...
     Lukasz Firkowski is 25 years old, lives in Dąbrowa Gornicza and is studying medicine. The man who connected with him on the Internet, is called Tim Firkowski and lives in the United States, New Hampshire. – Tim was curious that we have the same surname - says Lukasz. - We started to look for common ancestors, but we could not find any.
     Tim only knew that his father Eric comes from the Poland. Eric and his parents left the country during the Second World War. Since then, they had no news of any family in Poland.
     Although the first attempt to seek the roots was not successful, gentlemen, do not give up. Typing "Firkowski" in the search engines and they noted all of which were found on the computer. He dug through tons of phone books. - To be find something in this way, I sent people letters, e-mails - says Lukasz.

Rummage into the past
     But to his surprise, replies began to arrive. The letters asked to send their family tree, information about family members.
     Some people just sent me their data and their parents. Others were preparing a more extensive family tree - he says. Those separated from their information had somehow connect. It was not easy. To combine all the trees in one, we had to look in archived data, mostly to church documents. Some of it Lukasz found during his visits to various parishes. Some however, were recorded on microfilm. Tim had the opportunity to order such microfilm and view them in a special laboratory. Rolls of Polish wandered across the ocean. Tim spent hundreds of hours over them, searching for traces of their ancestors. All the records, where the Firkowski name was, Tim photographed and sent in e-mails to Lukasz. And Lukasz and his parents tried to decipher the often blurred notes, in Polish, Russian and Latin. Later, Lukasz translated them into English and sent to Tim.

Maciej was the eldest
     The Firkowski Family tree is 30 meters long. There are more than 1,300 people. Eleven generations of family members. The oldest ancestor which was found, was Maciej Firkowski, born in 1758 in Rogow. Therefore, they decided to organize the first Firkowski family reunion in Kielce, in the area near Sielpia Końskie. About two hundred people turned out. - I left Poland with my parents, when I was a half a year old. I have not been here in more than 61 years, "said Eric Firkowski, father of Tim. - And then I went to Osweicim, where I was born. I've seen my baptismal record. Do you know how touching that is?
     Wojciech Firkowski knew that his father had a brother who died during the war. My brother had a wife and children, but in the turmoil of war contact with them broke. Only when Lukasz began to drill into the family history, did he find the cousin of Mr. Wojciech Antoni Firkowski. Both arrived at the family reunion in Sielpia.

Pharmacists, riders, soldiers ...
     Firka is a small bird, similar to the tits. From its name comes the name Firkowski. This is what Lukasz has learned during his research. Lukasz already found Firkowskis on three continents: Europe and the Americas. They are in Poland, Czech Republic, France, Germany, Sweden / Belgium, the United States, Brazil and Argentina. At this time, there are a total of more than 100 families. Among them are well-known figures. For example, Julius Firkowski, Polish champion in cycling from the 70s. Equally colorful is Stanislaw Firkowski a person from France. He fought in Vietnam, & participated in an expedition to Antarctica. An interesting branch of the family is the Firkowskis from Bodzentyn. In 1922 Felix Firkowski bought a pharmacy in Bodzentyn. Since then the Firkowskis have worked there for generations.
     The oldest surviving Firkowski is 95 years. The youngest was born in July of this year. But the family tree still has a lot of question marks.

     The Firkowskis not only had their exit. They also have their own page on the Internet. There are plenty of photos of various branches of the family. There is the origin of the name. Of course there are detailed accounts of the various stages of the two-year adventure of Lukasz and Tim. There is the map layout of Firkowski family in Poland and abroad. For those who prefer, they can publish their memories here, boast their own talents, painting or music. There is a family chat.
     - It's all about Lukasz and Tim - said Eric Firkowski during a family reunion in Sielpia. -They did something beautiful for all of us.
     Lukasz admits that the past two years it was for him a period of hard work. But I do not regret it. He found a wonderful family. I survived the genealogical adventure.
MONIKA WOJNIAK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The next, but first Congress of Families, Family lats will be held this weekend in Krzcięci-cache and Krzelowie, gm. Sędziszów.

ARTICLE TRANSCRIPTION


Previous Article                                 Back to Top | English Translation                             Next Article

Rodzina z Internetu

Firkowscy mieszkają na trzech kontynentach. Spotkali się niedawno w Sielpi.

Czytaj na stronie 6

Rodzina z Internetu

Firkowscy mieszkają na trzech kontynentach. Przynajmniej tyle wiadomo dziś. Ale kto wie, co odkryje jeszcze student medycyny, który w ciągu dwóch lat odnalazł rozrzuconą po świecie kilkusetosobową rodzinę.

     - Hello! - napisał ktoś do Łukasza dwa lata temu, na internetowym komunikatorze. Wszyscy, którzy korzystają z Internetu, wiedzą, że takich zaczepek pojawia się przynajmniej kilka dziennie. Łukasz też to wiedział i z reguły nie reagował. Ale tym razem coś go podkusiło i odpowiedział. Nie miał wtedy pojęcia, jak to się skończy...
     Łukasz Firkowski ma 25 lat, mieszka w Dąbrowie Górniczej i studiuje medycynę. Człowiek, który zaczepił go w Internecie, nazywa się Tim Firkowski i mieszka w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Hampshire. - Tima zaciekawiło to, że mamy takie same nazwiska - opowiada Łukasz. - Zaczęliśmy szukać wspólnych przodków, ale nie mogliśmy żadnych znaleźć.
     Tim wiedział tylko, że jego ojciec Eric pochodzi z Polski. Eric i jego rodzice opuścili kraj w czasie II wojny światowej. Od tej pory nie mieli żadnych wieści o jakiejkolwiek rodzinie w Polsce.
     Pomimo że pierwsza próba poszukiwania korzeni nie była udana, panowie nie rezygnowali. Wpisywali „Firkowski" w internetowe wyszukiwarki i notowali wszystkich, których znalazł komputer. Przegrzebali się przez tony książek telefonicznych. - Do znalezionych w ten sposób osób wysyłałem listy, e-maile - wspomina Łukasz.

Szperanie w przeszłości
     Ale ku jego zdziwieniu odpowiedzi zaczęły nadchodzić. W listach prosił o przysyłanie drzew genealogicznych, informacji o członkach rodziny.
     - Niektórzy przysyłali tylko dane swoje i rodziców. Inni przygotowywali bardziej rozbudowane drzewa genealogiczne - opowiada. Te oderwane od siebie informacje trzeba było jakoś połączyć. Nie było łatwo. Chcąc połączyć wszystkie drzewa w jedno, trzeba było sięgnąć do danych archiwalnych, najczęściej dokumentów kościelnych. Część Łukasz odnalazł podczas swoich wizyt w różnych parafiach.Część jednak była zapisana na mikrofilmach. Tim miał możliwość zamówienia takich mikrofilmów i przeglądania ich w specjalnym laboratorium. Rolki wędrowały więc z Polski za ocean. Tim spędził nad nimi setki godzin, szukając śladów swoich przodków. Wszystkie fragmenty, na których znalazł nazwisko Firkowski, Tim fotografował i wysyłał mailem do Łukasza. A Łukasz i jego rodzice rozszyfrowywali często niewyraźne zapiski, w języku polskim, rosyjskim, po łacinie. Później Łukasz tłumaczył to na angielski i odsyłał do Tima.

Najstarszy był Maciej
     Drzewo genealogiczne Firkowskich ma 30 metrów długości. Jest na nim ponad 1300 osób. Jedenaście pokoleń członków rodziny. Najstarszy przodek, do jakiego udało się dotrzeć, to Maciej Firkowski, urodzony w 1758 roku w Rogowie. Z tego względu Firkowscy postanowili swoj pierwszy rodzinny zjazd zorganizować na Kielecczyźnie, w Sielpi koło Końskich. Stawiło się około dwustu osób. - Wyjechałem z rodzicami z Polski, gdy miałem pół roku. Nie byłem tu ponad 61 lat -mówi Erie Firkowski, ojciec Tima. - A teraz pojechałem do Oświęcimia, gdzie się urodziłem. Widziałem swój akt chrztu. Pani wie, jakie to wzruszające?
     Wojciech Firkowski wiedział, że jego ojciec miał brata, który zginął w czasie wojny. Brat miał żonę i dzieci, ale w wojennej zawierusze kontakt z nimi się urwał. Dopiero gdy Łukasz zaczął drążyć rodzinną historię, odnalazł się brat stryjeczny pana Wojciecha, Antoni Firkowski. Obaj przyjechali na rodzinny zjazd do Sielpi.

Aptekarze, kolarze, żołnierze...
     Firka to mały ptaszek, podobny do sikorki. Od jego nazwy pochodzi nazwisko Firkowski. Tego też dowiedział się Łukasz podczas swoich poszukiwań. Łukasz odnalazł już Firkowskich na trzech kontynentach: w Europie i obu Amerykach. Są w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech, Szwecji/Belgii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie. W tej chwili w sumie ponad 100 rodzin. Wśród nich są znane postacie. Na przykład Juliusz Firkowski, mistrz Polski w kolarstwie z lat 70. Równie barwną osobą jest Stanisław Firkowski z Francji. Walczył w Wietnamie uczestniczył w wyprawie na Antarktydę. Ciekawą gałęzią rodziny są Firkowscy z Bodzentyna. W1922 roku Feliks Firkowski kupił w Bodzentynie aptekę. Od tego czasu Firkowscy pracują tu z pokolenia na pokolenie.
     Najstarszy żyjący Firkowski ma 95 lat. Najmłodszy urodził się w lipcu tego roku. Ale na drzewie genealogicznym jest jeszcze wiele znaków zapytania.

     Firkowscy nie tylko mieli swój zjazd. Mają też własną stronę w Internecie. Jest tu mnóstwo zdjęć różnych gałęzi rodziny. Jest geneza nazwiska. Oczywiście są dokładne relacje z poszczególnych etapów dwuletnich poszukiwań Łukasza i Tima. Jest mapa rozmieszczenia Firkowskich w Polsce i na świecie. Ci, którzy mają ochotę, mogą publikować tu swoje wspomnienia, mogą pochwalić się własnymi talentami malarskimi czy muzycznymi. Jest rodzinny czat.
     - To wszystko zasługa Łukasza i Tima - mówił Eric Firkowski podczas rodzinnego zjazdu w Sielpi. -Zrobili dla nas wszystkich coś pięknego.
     Łukasz przyznaje, że ostatnie dwa lata to był dla niego okres ciężkiej pracy. Ale nie żałuje. Odnalazł wielką rodzinę. I przeżył przygodę z genealogią.
MONIKA WOJNIAK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kolejny, ale Pierwszy Zjazd Rodzin Rodu Latów odbędzie się w najbliższy weekend w Krzcięci-cach i Krzelowie, gm. Sędziszów

Previous Article           Back to Top | Article Transcription | English Translation            Next Article

Sherlock's Latest Blog Post

 T he long awaited day has arrived. The series of books that are guides to researching docments in other languages is complete. For awhile now, the translation guide books for Polish, Latin & Russ...

Affiliations

Statistics

Articles View Hits
1367554

We have 67 guests and no members online